รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Applied Mathematics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
ชื่อย่อ :   วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Applied Mathematics)
ชื่อย่อ :   B.Sc. (Applied Mathematics)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. งานด้านการประกอบธุรกิจประกันภัย
  2. ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนของรัฐและเอกชน
  3. งานด้านการเงิน การธนาคาร
  4. นักวิเคราะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบในภาคธุรกิจ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมธุรกิจ สายการบิน หรือธุรกิจบริการต่างๆ เป็นต้น
  5. นักวิจัย นักวิชาการในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
  6. ธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์
  7. อาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ทักษะความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์
Advertisements

เว็ปไวต์ที่เกี่ยวของกับหลักสูตร

logo84y-vru

cropped-headsc-2

                       grade
%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%99